Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Zájemce bere plně na vědomí, že osobní údaje Zájemce a osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou zpracovány v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“)

Zpracování bude provedeno společností IMMO Leasing Development s.r.o., IČO: 05463211, se sídlem Jeseniova 1549/124, Žižkov, 130 00 Praha 3, společností založenou a exitující podle právního řádu České republiky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 264034, jakožto správcem osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Zájemce může Správce kromě uvedeného sídla zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 264034 dostupného na adrese https://www.or.justice.cz kontaktovat také prostřednictvím e-mailu gdpr@il-development.cz

 1. Zpracovávání osobních údajů Zájemce bude správcem prováděno za prvé na základě právního titulu spočívajícího ve skutečnosti, že zpracování je nezbytné pro dodržení povinnosti správce pro níže uvedený účel (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, resp. § 43 odst. 3 písm. a) Zákona). Účelem zpracování je plnění povinností Správce jako tzv. povinné osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zpracovávání osobních údajů Zájemce bude správcem prováděno za druhé na základě právního titulu spočívajícího ve skutečnosti, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro níže uvedený účel (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, resp. § 43 odst. 3 písm. b) Zákona).
 3. Zpracovávání osobních údajů Zájemce bude správcem prováděno za třetí na základě právního titulu spočívajícího ve skutečnosti, že zpracování je nezbytné pro účely archivnictví (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, resp. § 43 odst. 3 písm. g) Zákona). Účelem zpracování je plnění povinností Správce jako tzv. povinné osoby ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zpracovávání osobních údajů Zájemce bude správcem prováděno za čtvrté na základě právního titulu spočívajícího v udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedený účel (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, resp. § 43 odst. 3 věta první Zákona). Účelem zpracování jsou marketingové účely, zejména: tvorba reklamních publik na reklamních platformách (Facebook, Google, Linkedin, Seznam), remarketing – zpětné cílení (pomocí reklamních platforem a e-mailem [např. informační sdělení, newsletter apod.]), analytika výkonu webu, zpracování žádosti nebo požadavku je nabídka jiných nemovitostí po neúspěšné prohlídce makléřem – přímý marketing (až 3 roky). Marketingovými účely se rozumí výlučně použití e-mailových adres a telefonních čísel Zájemce k vytváření publik na uvedených reklamních platformách, kterým je Správce oprávněn uvedené osobní údaje předat. Zájemce bere na vědomí, že uvedené společnosti následně uvedené osobní údaje zpracovávají podle svých obchodních podmínek. V rámci takto vymezeného účelu mohou být správcem osobní údaje případně užity k nabídce bezprostředně souvisejícího produktu nebo služby. Správce může předat osobní údaje Zájemce – kromě zpracovatele, kterým je provozovatel cloudového úložiště Dropbox – následujícím příjemcům: Dropbox, Linkedin, Google, Facebook, Seznam, Manychat. Doba, po kterou budou osobní údaje Zájemce uloženy činí 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Požadavek na poskytnutí osobních údajů výše uvedeným způsobem je není zákonnou povinností a je učiněnou Zájemcem vědomě a dobrovolně.
 5. Věřitel výslovně Zájemce poučil o tom, že Zájemce má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení), jejich opravu (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz (čl. 17 Nařízení), příp. omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení). Zájemce má dále právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení) a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení), obojí je možno učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Zásady používání souborů cookies

1. Obecně o cookies

 1. Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.
 2. Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

2. Druhy cookies

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:
 1. Nezbytné soubory cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.
 2. Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).
 3. Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.
 4. Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy.
 5. Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

3. Cookies, které používáme my

Na našich stránkách používáme tyto cookies:
 1. Nezbytné soubory cookies
  1. PHPSESSID
  2. cookiesMarketing
  3. cookiesStatistics
 2. Analytické a výkonnostní cookies
  1. Google Analytics: Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  2. HotJar: Podrobné informace o službě HotJar najdete na adrese: https://www.hotjar.com/blog/what-is-hotjar
  3. Facebook: Podrobné informace o zpracování osobních údajů Facebookem naleznete na https://www.facebook.com/policy.php

  4. Využívání souborů cookie

  1. Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje potvrzením tlačítka na cookie liště při první návštěvě našich internetových stránek; tento souhlas nejste povinni udělit. Pokud souhlas potvrdíte, udělujete jej na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies. Pokud souhlas nepotvrdíte, zpracováváme pouze funkční cookies
  2. Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
  3. Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:
   1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835
   2. Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
   3. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
   4. Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
   5. Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ
   6. Safari pro iPad a iPhone https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
  4. Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.